Reglement

Reglement

Algemene regels:

Algemeen:

1. Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving van
deelname, een door de organisatie verstrekt startnummer is verkregen. Het
startnummer, dient duidelijk op een voor iedereen zichtbare wijze te zijn bevestigd aan de
carnavals / praalwagen, dan wel te worden meegedragen.

2. De organisatie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de
optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

3. Er is ruimte voor maximaal 30 wagens en/of loopgroepen.

4. De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers uit de optocht te weren of te verwijderen,
die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement of niet voldoen aan een carnavaleske uitstraling.

5. Het hoogste punt van de wagens mag ten hoogste 5 meter zijn.
De wielen moeten minimaal 20cm van de grond beveiligd zijn en er mag langs de route niet worden gesnoeid.

6. De wagens mogen maximaal 18 meter lang zijn en 3.50 meter breed.
De hoogte is maximaal 5 meter en op het hoogste punt 2 meter breed.

7. Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die
discriminerend en/of aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen,
religies en dergelijke, dit ter beoordeling van de organisatie.

8. De creaties en/of de deelnemers mogen in beperkte mate reclame met zich meedragen.

9. Het opstellen dient tussen 12:00 en 13:30 te gebeuren op Zahnstraat te Angeren.
De optocht start stipt om 13:30 uur.

10. De deelnemers dienen alle aanwijzingen gegeven door de organisatie, politie en brandweer terstond en stipt op te volgen.

11. Het is niet toegestaan om onverteerbaar materiaal (confetti) rond te strooien.
Daarbij dient men geen zwerfvuil of carnavalsspullen op en/of langs de route achter te laten.

12. Urineren buiten de daarvoor bestemde toiletten langs de route is verboden, er zal extra controle zijn op wildplassen.


Veiligheid:

1. Alle deelnemers dienen de eigen veiligheid, die van andere deelnemers alsmede van de toeschouwers te waarborgen.

2. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie direct op te volgen.

3. Aan voertuigen van overheidsinstanties en hulpverlenende instanties dient te allen tijde ongehinderde doorgang worden verleend.

4. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen.
Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder van een tractor,
vracht- of personenauto in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie. Op verzoek van politie moet ter plaatse een geldig verzekeringsdocument kunnen worden overlegd; Sommige verzekeraars verbieden deelname aan optochten zonder vooraf verkregen toestemming.

5. Defecte voertuigen dienen zo snel mogelijk de optocht te verlaten. Het is hierbij verplicht om een sleepkabel aanwezig te hebben.

6. Groepen deelnemers waarin jeugdigen vertegenwoordigd zijn met een leeftijd van 12 jaar of jonger, worden door tenminste 2 volwassenen begeleid gedurende de tijd dat aan de optocht wordt deelgenomen.

7. Het is de deelnemers niet toegestaan om van de vastgestelde route af te wijken.

8. Het is niet toegestaan om andere materialen dan verteerbare confetti, serpentine en kleine versnaperingen te strooien.
Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en mest zijn verboden i.v.m. de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers.

9. Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.

10. Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen.

11. Het meevoeren van glaswerk en/of andere zaken die gevaarlijk zijn of kunnen zijn, is niet toegestaan.

12. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, aan de voor- dan wel achterzijde, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder.

13. De objecten die op/aan de carnavals-/praalwagens bevestigd zijn dienen voldoende veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de wagen.

14. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.

15. Het vervoer van personen op de wagens mag alleen tijdens de optocht en wanneer hiervoor een deugdelijke reling ter beveiliging van de staanplaats is aangebracht.

16. Bestuurders van voertuigen blijven altijd bij hun voertuigen. Carnavalswagens worden nooit onbeheerd achtergelaten.

17. De technische staat van de carnavalswagens en/of voertuigen moet zodanig zijn dat de optocht veilig kan verlopen voor toeschouwers en deelnemers.


Alcohol/Drugs:

1. Bestuurders van de carnavalswagens mogen geen alcohol genuttigd hebben. Hierop zal op gecontroleerd worden!

2. Aan de optocht doen alleen carnavalswagens mee.
Wagens die uitsluitend als doel hebben om drinkende jongeren te vervoeren worden door de optochtcommissie uit de optocht geweerd.

3. Gebruik van drugs is verboden


Brandveiligheid:

1. Op elke carnavalswagen / creatie dient tenminste 1 goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn.

2. In geval dat stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten tijdens de deelname aan de optocht niet toegestaan.

3. De stroomaggregaten dienen te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.

4. Het gebruik van open vuur en vuurwerk, alsmede het gebruik van licht ontvlambare goederen en/of kleding is niet toegestaan.

5. Het vervoer en gebruik van gas- en koolzuurflessen is niet toegestaan.


Muziek:

1. Het ten gehore brengen van carnavaleske muziek is zeer wenselijk, doch wel tot een aanvaardbaar geluidsniveau
voor de andere optochtdeelnemers, de toeschouwers en omwonenden.

2. De geluidsinstallatie mag geen onnodige hinder of overlast veroorzaken en het gebruik is uitsluitend toegestaan gedurende de optocht. Met maximum is 90 dB op 1 meter van de bron.


Aansprakelijkheid en schade:

1. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden schade en/of ongevallen,
alsmede voor door deelnemers aan derden toegebrachte schade.

2. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de optocht en de daarbij gebruikte middelen.
Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

3. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

4. De deelnemer aan de optocht vrijwaart de organisatie van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit deelname aan de optocht.

5. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement.
De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers aan de optocht.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen.